Warunki współpracy

Premium CSS Template

Warunki współpracy, w tym wynagrodzenie Kancelarii ustalane są indywidualnie z każdym Klientem przed przystąpieniem do realizacji usługi prawnej. Zgodnie z art. 29 pkt. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego wysokość wynagrodzenia jest ustalana z uwzględnieniem, w szczególności, koniecznego nakładu pracy, miejsca świadczenia usługi, stopnia trudności i złożoności sprawy oraz wymaganej specjalistycznej wiedzy.

Co do zasady Kancelaria stosuje:

  1. wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej, obejmujące czas niezbędny do przeanalizowania przedstawionego wstępnie stanu faktycznego oraz ewentualnych niezbędnych dokumentów, a także czas spotkania z Klientem, mającego na celu przedstawienie oceny prawnej zaistniałej sytuacji, wyjaśnienie wątpliwości Klienta związanych z przedstawionym przez niego problemem prawnym oraz zaproponowanie dalszych kroków prawnych, o ile takowe okażą się niezbędne
  2. wynagrodzenie za czas przeznaczony na realizację zlecenia, czyli rozliczenie pracy przy pomocy stawki godzinowej
  3. wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc kompleksowej obsługi prawnej, przy uwzględnieniu ustalonej z Klientem liczby godzin i zakresu obsługi
  4. wynagrodzenie ryczałtowe w postaci kwoty ustalonej z góry za wykonanie określonego zlecenia
  5. wynagrodzenie za zastępstwo procesowe - w przypadku reprezentowania Klienta przed sądem – ustalane przy uwzględnieniu stawek minimalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz z zastosowaniem success fee.