Prawo handlowe i gospodarcze

Oferta kancelarii

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, zarówno na etapie ich powstawania, bieżącej działalności, jak również na etapie likwidacji/zakończenia bytu prawnego. Oferta Kancelarii w przedmiotowym zakresie obejmuje m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakładanie, przekształcanie i likwidację podmiotów gospodarczych, w tym rejestrowanie spółek, fundacji, stowarzyszeń, rejestrowanie działalności gospodarczej oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz innych rejestrach
 • doradztwo prawne związane ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowywanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji
 • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • sporządzanie umów spółek, statutów, regulaminów
 • sporządzanie i opiniowanie treści umów w obrocie gospodarczym, sporządzanie opinii i analiz prawnych
 • opracowywanie zabezpieczeń realizacji zobowiązań, w tym, poręczeń, gwarancji i weksli
 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • przeprowadzanie due diligence
 • prowadzenie spraw przed sądami gospodarczymi oraz sądami arbitrażowymi
 • inne usługi z zakresu prawa handlowego i gospodarczego