Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych

Oferta kancelarii

Kancelaria wspiera Klientów w sprawach z zakresu prawa spółdzielczego i wspólnot mieszkaniowych. Oferta Kancelarii obejmuje m.in.:

 • prowadzenie spraw sądowych m.in.:
  • toczących się w wyniku zaskarżenia uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie bądź inne organy Wspólnoty/Spółdzielni mieszkaniowej
  • o odszkodowania z różnych tytułów
  • o eksmisję
  • o zapłatę
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach egzekucyjnych
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nabytego lokalu i udzielonych gwarancji
 • doradztwo prawne w zakresie spraw mieszkaniowych (sprawy związane z przekształceniem prawa do mieszkania, ocena projektów umów nabycia i przekształcenia prawa)
 • doradztwo prawne w zakresie spraw związanych z prawem odrębnej własności lokalu