Prawo usług turystycznych

Oferta kancelarii

Kancelaria wspiera Klientów w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań i innych roszczeń od biur turystycznych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów o imprezę turystyczną zawieranych przez turystów. Oferta Kancelarii obejmuje m.in.:

 • dochodzenie odszkodowań i innych roszczeń od biur turystycznych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów o imprezę turystyczną zawieranych przez turystów, w szczególności za:
  • niską jakość świadczeń określonych w umowie, brak opieki rezydenta, niską jakość usług hotelowych, niezgodność opisu zawartego w katalogu oferty z rzeczywistym stanem świadczeń, w szczególności obiektu zakwaterowania
  • zmianę warunków umowy po rozpoczęciu imprezy turystycznej na świadczenie zastępcze niższej jakości
  • zmianę ceny imprezy z powodu wzrostu cen paliw bez przedstawienia dokumentów uzasadniających ten wzrost, pozbawienie konsumentów w takich przypadkach prawa do odstąpienia od umowy
  • ryczałtowe potrącenia kosztów rezygnacji z usługi przy braku dowodów na okoliczności poniesionych kosztów
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • udział w negocjacjach i mediacjach
 • sporządzanie i opiniowanie umów i innych dokumentów
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych