Prawo cywilne, w tym windykacja należności

Oferta kancelarii

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z materią cywilistyczną. Oferta Kancelarii w przedmiotowym zakresie obejmuje m.in:

 • prowadzenie spraw sądowych m.in. o:
  • zapłatę (windykacje – odzyskiwanie należności)
  • odszkodowanie z różnych tytułów m.in. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, z tytułu czynów niedozwolonych
  • zadośćuczynienie
  • ochronę dóbr osobistych
  • roszczenia z tytułu naruszania praw autorskich
  • zasiedzenie
  • ochronę własności i posiadania oraz innych spraw z zakresu prawa rzeczowego
  • zniesienie współwłasności
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych
 • udział w negocjacjach i mediacjach
 • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów m.in. developerskich, o roboty budowlane, kupna-sprzedaży, darowizny, pożyczki, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy i tp.
 • badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości