Prawo usług turystycznych

Oferta kancelarii

Kancelaria oferuje obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu usług turystycznych. Oferta Kancelarii w przedmiotowym zakresie obejmuje m.in.:

  • doradztwo prawne dotyczące wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych
  • doradztwo prawne w zakresie ubiegania się o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, opracowywanie i opiniowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu
  • pomoc prawną w wypełnianiu przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych obowiązków nałożonych ustawą o usługach turystycznych
  • opracowywanie i opiniowanie dokumentów niezbędnych przedsiębiorcom działającym jako organizatorzy turystyki, pośrednicy lub agenci turystyczni, w tym umów, ogólnych warunków umów, regulaminów świadczenia usług i tp.
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
  • prowadzenie windykacji należności