Wspólnoty i Spółdzielnie mieszkaniowe

Premium CSS Template

Oferta Kancelarii skierowana do Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych, a także Zarządców nieruchomości obejmuje obsługę prawną bieżącej działalności Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych dla zapewnienia efektywnego i bezpiecznego ich funkcjonowania. W zakres przedmiotowej oferty wchodzą m.in. następujące czynności:

  1. udzielanie porad i konsultacji prawnych organom Wspólnoty/Spółdzielni mieszkaniowej we wszelkich sprawach dotyczących jej bieżącej działalności
  2. uczestniczenie w posiedzeniach organów Wspólnoty/Spółdzielni mieszkaniowej (Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu)
  3. sporządzanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez Wspólnotę/Spółdzielnię mieszkaniową
  4. sporządzanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów, projektów uchwał organów Wspólnoty/Spółdzielni mieszkaniowej oraz innych dokumentów występujących w toku bieżącej działalności Wspólnoty/Spółdzielni mieszkaniowej
  5. zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych (m.in. sprawy o eksmisję, o zapłatę, sprawy pracownicze, sprawy odszkodowawcze, sprawy dotyczące zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych itd.) i przed organami administracji państwowej, w postępowaniach egzekucyjnych, w toku prowadzonych negocjacji, mediacji oraz rozmów przedprocesowych
  6. prowadzenie windykacji należności