Prawo upadłościowe i naprawcze

Oferta kancelarii

Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom znajdującym się w stanie niewypłacalności, a także zagrożonym niewypłacalnością, jak również podmiotom gospodarczym dochodzącym swoich roszczeń od niewypłacalnych dłużników. Oferta Kancelarii w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje m.in.:

  • pomoc prawną w zakresie oceny stanu niewypłacalności oraz doradztwo w sytuacjach bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie upadłości
  • zgłaszanie wierzytelności
  • opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami
  • ocenę prawną skuteczności zawartych umów i wpływu upadłości na zawarte zobowiązania umowne
  • opracowywanie wniosków i reprezentowanie wspólników i członków organów spółek w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  • doradztwo i reprezentowanie wierzycieli oraz dłużników na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego
  • prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem z masy upadłości majątku osoby trzeciej
  • inne usługi z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego